Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR POOLARNA ASSISTANS AB

ALLMÄNT I KORTHET

Du bestämmer över dina uppgifter. Poolarna Assistans AB, med org. nr. 556641-9197 (nedan kallat ”Poolarna” eller ”vi”) är enligt lag ansvarigt (personuppgiftsansvarig) för behandling av de personuppgifter, om dig, som finns hos oss. Därför och eftersom vi självfallet värnar om din integritet har vi upprättat denna skrivelse. Syftet är att ge dig information om hur vi värnar om din lagliga rätt till personlig integritet främst enligt GDPR *(dataskyddsförordningen).

När du använder våra tjänster accepterar du denna dataskyddspolicy även kallat integritetspolicy.

Grundreglerna i korthet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR* och följande grundregler;

Laglighet Dina personuppgifter kommer att behandlas lagligt. Vi samlar endast in dina personuppgifter för specifika och lagliga ändamål. Personuppgifterna kommer endast att användas för de ändamål de har samlats in.

Transparens Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig.

Minimering av data Vi samlar endast in de personuppgifter som är relevanta, korrekta och de är begränsade till de ändamål de från början samlats in för.

Tidsbegränsat Dina personuppgifter kommer att behandlas hos oss så länge det är nödvändigt för ändamålet, eller enligt lag, inte längre. Dina personuppgifter kommer att raderas när vi inte behöver dem längre, för sitt ändamål.

Sekretess Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Poolarna Assistans AB garanterar sekretess genom att försäkra att alla medarbetare är införstådda med att dina personuppgifter är sekretessbelagda. Alla våra berörda medarbetare (anställda och samarbetspartners) utbildas i hur de skall behandla dina personuppgifter.

SPECIFIKT

Kap 1 Till dig som kund

Kap 2 Till dig som assistent

Kap 1

TILL DIG SOM KUND

index

1 Personuppgiftsansvarig

2 Vi behandlar endast de personuppgifter om dig som behövs för att uppfylla vårt syfte

3 För vilka ändamål behandlar vi då dina personuppgifter?

4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter (kriterierna)

5 Hur länge sparar vi dina uppgifter

6 Vilken rättslig grund har vi för att kunna behandla dina uppgifter (den rättsliga grunden)

7 Din rätt att begära information

8 Dataportabilitet

9 Hur du återkallar

10 Ändring av integritetspolicy

11 Skyddet av dina personuppgifter

1:1 Personuppgiftsansvarig

Poolarna Assistans AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in om dig. Poolarna Assistans AB behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig som kund. Genom att använda vår Webbplats och våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy.

1:2 Vi behandlar endast de personuppgifter om dig som behövs för att uppfylla vårt syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla, underhålla och förmedla våra tjänster till dig, vilket innebär den assistans du har rätt till eller kan ha rätt till, med stöd i lag.  Vi behandlar dina personuppgifter beroende på vilket behov du har i relation till din personliga assistans enligt lagen (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och övrig lag eller om du gett oss ytterligare uppdrag. Vad du kan ha behov av begränsas av det avtal du slutit med Poolarna Assistans AB jämte den fullmakt du gett oss att företräda dig i tvister. I samband med detta kommunicerar vi med dig och myndigheter för att tillhandahålla dig den service och information som du kan behöva för att vi på bästa sätt kan utföra vårt uppdrag för dig.

Vi marknadsför våra tjänster till dig och andra. Vi använder, i detta sammanhang dina personuppgifter för att skicka dig inbjudningar om events utbildningar eller annan information till dig

Vi behandlar dina personuppgifter i samarbete med externa parter för att genomföra underhåll av vårt system, administrationssystem och revision samt håller även den kontakt med myndigheter som kan uppstå i enlighet med lag.

Vi behandlar ditt namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post, andra kontaktuppgifter (anhöriguppgifter), beslut, intyg från sjukvård, myndigheter och institutioner. Vi behandlar även dina personuppgifter i samband med social dokumentation, genomförandeplan och eventuella riskbedömningar (lagliga krav).

1:3 För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter tillsammans med dina assistenter och myndigheter för att kunna ge dig den bästa möjliga service till dig inom vårt område – din personliga assistans.

Vi behandlar dina personuppgifter om vi på annat sätt än ovan är rättsligt förpliktigade till detta, eller vi på annat sätt behöver detta för att uppfylla vårt avtal med dig.

Vi använder anonymiserade ansökningar, beslut och domar för att sammanställa statistik så att vi på bästa sätt kunna fullgöra vårt uppdrag till dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att ansöka, överklaga eller på annat sätt tillgodose att din personliga assistans är i överensstämmelse med dina behov.

Din e-postkommunikation med oss kan komma att sparas för att hantera eventuella klagomål från dig, senare.

1:4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter (kriterierna)

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna tillgodose dina behov som kund, i enlighet med vårt syfte, avtal med dig eller enligt lag. Vi behandlar inte några uppgifter om dig utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för.

Skulle du avsluta ditt avtal med oss behandlar vi endast de personuppgifter som vi enligt lag är tvungna att behandla eller då det kan vara nödvändigt enligt 1:5.

1:5 Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar de flesta av dina uppgifter så länge du är kund hos oss, dock inte längre än de är av betydelse för att vi skall kunna uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Vi behåller även vissa av dina personuppgifter om du skulle välja att upphöra som kund hos oss, om, och endast så länge det är nödvändigt för att vi skall kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser gentemot dig eller enligt lag eller om det skulle uppstå eller finnas risk för att det skulle kunna uppstå en juridisk process (se även din rätt till dataportabilitet)

1:6 Vilken rättslig grund har vi för att kunna behandla dina uppgifter (den rättsliga grunden).

Vi har ett avtal med dig om att utföra personlig assistans eller om att ansöka om personlig assistans och i det senare fallet strida för att dina behov tillgodoses, ytterst genom att dra ditt ärende inför domstol.

När vi fullgör vårt avtal sker det även enligt lag, bl.a. social- och arbetsrättsliga regler och för att vid behov, driva ditt ärende hos myndigheter eller inför domstol om du gett du våra jurister en fullmakt för detta ändamål. I samband med att vi fullgör dessa uppgifter behandlar vi dina personuppgifter.

Vi tillhandahåller information om aktiviteter samt kan komma att utföra marknadsundersökningar eller annan marknadsföring för att tillgodose vårt ändamål. Vår grund för att göra detta sker genom en intresseavvägning.

1:7 Din rätt att begära information

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar. Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, som finns hos oss, samt begära att de raderas. Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga. Du har även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som avser direkt marknadsföring. Då skall personuppgifterna inte längre behandlas i denna delen. Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandlingen enligt ovan, i bägge fallen under den tid vi utreder och kontrollerar din begäran.

Om du vill utnyttja några av dina rättigheter kan du kontakta oss Detta gör du genom att kontakta oss på poolarna@poolarna.se.

1:8 Dataportabilitet

Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Poolarna Assistans AB, som har tagit emot dina personuppgifter är skyldig att underlätta en sådan överflyttning.

1:9 Hur du återkallar

Har du samtyckt till viss behandling kan detta samtycke alltid återkallas. Om du vill återkalla några av dina rättigheter kan du kontakta oss. Detta gör du genom att kontakta oss på någon av de kontaktuppgifter som står på vår hemsida under ”kontakter”- eller genom att ringa din kundansvarige. Om du har klagomål om Poolarna Assistans AB behandling av dina personuppgifter vill vi gärna höra det ifrån dig på poolarna@poolarna.se. Du kan även klaga till Datainspektionen.

1:10 Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i vår integritetspolicy. Poolarna kan därför komma att ändra eller på annat sätt hålla denna policy uppdaterad. Vi kommer inte att meddela dig enskilt om att ändringar sker, på annat sätt än på vår websida. Vi rekommenderar därför att du med jämna mellanrum tar del av våra uppdateringar där.

Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Poolarna innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta din kundansvariga.

1:11 Skyddet av dina personuppgifter

Du skall alltid känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi på Poolarna Assistans AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla dina personuppgifter i en databas som har skyddad behörighetsstyrning och brandvägg.

Kap 2

TILL DIG SOM ASSISTENT

index

1 Personuppgiftsansvarig

2 Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

3 För vilka ändamål behandlar vi då dina personuppgifter?

4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter (kriterierna)

5 Hur länge sparar vi dina uppgifter

6 Vilken rättslig grund har vi för att kunna behandla dina uppgifter (den rättsliga grunden)

7 Din rätt att begära information

8 Dataportabilitet

9 Hur du återkallar

10 Ändring av integritetspolicy

11 Skyddet av dina personuppgifter

 

2:1 Personuppgiftsansvarig

Poolarna Assistans AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in om dig. Poolarna Assistans AB behandlar dina personuppgifter inom ramen för din anställning. Som arbetstagare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta din kundansvarige (se kontaktuppgifter på hemsidan). Genom att använda vår webbplats och våra tjänster, på Poolarna, godkänner du denna integritetspolicy.

2:2 Vi behandlar endast de personuppgifter om dig som behövs inom ramen för vårt avtal eller enligt lag

Vi behandlar endast dina personuppgifter inom ramen för din anställning.

Vi använder, i detta sammanhang dina personuppgifter för att skicka dig inbjudningar om events utbildningar eller annan information till dig.

Vi behandlar dina personuppgifter i samarbete med externa parter för att genomföra underhåll av vårt system, administrationssystem och revision samt håller även den kontakt med myndigheter som kan uppstå i enlighet med lag.

Vi behandlar ditt namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter (anhöriguppgifter), kontoinformation, arbetad tid och inkomst, lojalitets- och tystnadsplikt, intyg från sjuk- och hälsovård och myndigheter (utdrag ur belastningsregister). Vi behandlar även dina personuppgifter om det skulle uppstå i samband med andra lagliga krav.

2:3 För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din anställning, tillhandahålla lönespecifikation och möjliggöra kommunikation med dig som anställd.

Vi behandlar även dina personuppgifter om vi på annat sätt än ovan är rättsligt förpliktigade till detta. Din e-postkommunikation till oss och det CV du lämnat in till oss kan komma att sparas för att hantera eventuella klagomål från dig, vid ett eventuellt senare tillfälle.

2:4 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter (kriterierna)

Vi behandlar inte dina personuppgifter mer än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt syfte och avtal med dig eller i enlighet med lag.

Skulle du avsluta ditt avtal med oss behandlar vi endast de personuppgifter som vi enligt lag kan vara skyldiga att behandla eller enligt 2:5.

2:5 Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar de flesta av dina uppgifter så länge du är anställd hos oss, dock inte längre än det är av betydelse för att vi skall kunna uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Vi behåller även vissa av dina personuppgifter om din anställning skulle upphöra hos oss, men endast så länge det är nödvändigt för att vi skall kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag (t.ex. diskrimineringslagen) eller om det skulle uppstå eller finnas risk för att det skulle kunna uppstå en juridisk process (se även din rätt till dataportabilitet)

2:6 Vilken rättslig grund har vi för att kunna behandla dina uppgifter (den rättsliga grunden).

Vi har ett avtal om anställning med dig.

När vi fullgör vårt avtal sker det även enligt lag, bl.a. social- och arbetsrättsliga regler och för att vid behov, driva ditt ärende inför domstol.

Vi tillhandahåller information om aktiviteter samt kan komma att utför marknadsundersökningar och annan marknadsföring. Vår grund för att göra detta sker genom en intresseavvägning.

2:7 Din rätt att begära information

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, som finns hos oss, samt begära att de raderas. Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga. Du har även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som avser direkt marknadsföring. Då skall personuppgifterna inte längre behandlas i denna delen. Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandlingen enligt ovan, i bägge fallen under den tid vi utreder och kontrollerar din begäran.

Om du vill utnyttja några av dina rättigheter kan du kontakta oss Detta gör du genom att kontakta oss på poolarna@poolarna.se.

2:8 Dataportabilitet

Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Poolarna Assistans AB, som har tagit emot dina personuppgifter är skyldig att underlätta en sådan överflyttning.

2:9 Hur du återkallar

Har du samtyckt till viss behandling kan detta samtycke alltid återkallas. Om du vill återkalla några av dina rättigheter kan du kontakta oss. Detta gör du genom att kontakta oss genom att ringa din kundansvarige Om du har klagomål om Poolarna Assistans AB behandling av dina personuppgifter vill vi gärna höra det ifrån dig på poolarna@poolarna.se. Du kan även klaga till Datainspektionen.

2:10 Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i vår integritetspolicy. Poolarna kan därför komma att ändra eller på annat sätt hålla denna policy uppdaterad. Vi kommer inte att meddela dig enskilt om att ändringar sker, på annat sätt än på vår websida. Vi rekommenderar därför att du med jämna mellanrum tar del av våra uppdateringar där.

2:11 Skyddet av dina personuppgifter

Du skall alltid känna dig trygg när Poolarna Assistans AB behandlar dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller radering. Exempelvis sparas alla dina personuppgifter i en databas som har skyddad behörighetsstyrning och brandvägg.

X